Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities


1.1 De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:

 • Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Cocoon de Overeenkomst heeft gesloten of die de Website van Cocoon bezoekt.

 • Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor het Product wordt geplaatst of waarmee het Product wordt besteld of gereserveerd.

 • Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen.

 • Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

 • Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

 • Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Cocoon ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed.

 • Website: de website van Cocoon.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, Overeenkomsten en alle overige (rechts)handelingen tussen Cocoon en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer van de Website.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 - Communicatie

3.1 Iedere communicatie tussen Cocoon en Consument kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

3.2 De door Cocoon opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Consument.

3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Consument, komt dit voor risico van Consument, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 4 - Informatieplichten Cocoon

4.1 Cocoon draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Consument al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Consument is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

4.2 Onverminderd eventueel voor Cocoon bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Cocoon niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Consument toegankelijk te houden.

4.3 Cocoon stelt middels haar Website onder meer de volgende informatie beschikbaar:

 • naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • de belangrijkste kenmerken van het Product;

 • de prijs met inbegrip van alle belastingen;

 • de wijze van aflevering en betaling;

 • de eventuele kosten van aflevering;

 • het adres waar Consument een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de Website anders wordt aangegeven.

4.4 Cocoon wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat Consument ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien Cocoon niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van Consument op grond van schending door Cocoon van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen na het totstandkomen van de Overeenkomst, behoudens voorzover de wet een andere termijn voorschrijft.

Artikel 5 - Totstandkoming Overeenkomst

Uitingen van Cocoon op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Cocoon van de bestelling van Consument. Bevestiging vindt elektronisch plaats (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën).

Artikel 6 - Prijzen en betaling

6.1 Consument betaalt voor de middels de Website bestelde Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het Formulier of elders op de Website door Cocoon aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 6.4.

6.2 Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend. Indien de in het Formulier vermelde prijs hoger is dan de elders op de Website op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs, heeft Consument het recht de Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden, onverminderd diens overige rechten.

6.3 Consument dient binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de betalingsgegevens van Cocoon te betalen, tenzij door Cocoon een andere termijn is aangegeven.

6.4 In geval van te late betaling heeft Cocoon het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Cocoon is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Consument zal alle kosten vergoeden die Cocoon en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som. Een ingebrekestelling terzake mag elektronisch worden verzonden als Consument heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Alle door Cocoon geleverde zaken blijven eigendom van Cocoon of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

Artikel 8 - Levering

8.1 De bestelling wordt op het door de Consument aangegeven afleveradres afgeleverd. De leveringstermijn is maximaal 30 dagen, tenzij de Consument en Cocoon anders overeenkomen.

8.2 De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

8.3 Indien de Consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Consument nadat Cocoon hem hiervan op de hoogte heeft gesteld. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

8.4 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen heeft de Consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Deze ontbinding dient per e-mail, fax of brief gericht aan Cocoon te geschieden. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 dagen na de kennisgeving aan de Consument te worden geretourneerd.

Artikel 9 - Afkoelingsperiode

Consument heeft het recht om binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden. Cocoon zal alsdan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door Consument betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.

Artikel 10 - Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten die Cocoon in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Cocoon of bij de derde van wie Cocoon het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten aan Consument ter beschikking te stellen.

10.2 Het is de Consument niet toegestaan enige veranderingen in de geleverde producten aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3 Op de Website rusten Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen. De Consument mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer.

Artikel 11 - Garanties

11.1 Gebreken welke door Consument aan Cocoon worden gemeld in een periode van 30 (dertig) dagen na de ontvangst van de Producten zullen door Cocoon, naar diens keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Consument valt toe te rekenen, dan wel de Overeenkomst terzake al een regeling bevat. In geval van vervanging van een Product komen de retourverzendkosten voor rekening van Consument.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 Indien door Cocoon geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Cocoon jegens Consument beperkt tot hetgeen in deze Voorwaarden onder artikel 11 (Garanties) is geregeld.

12.2 Cocoon is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Consument of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten.

12.3 Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Cocoon jegens Consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Consument aan Cocoon betaalde vergoedingen exclusief BTW.

12.4 De artikelen 12.2 en 12.3 zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Cocoon of zijn werknemers.

Artikel 13 - Overmacht

13.1 Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

13.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 14 - Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Cocoon ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.

14.3 Cocoon mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

14.4 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Cocoon wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Cocoon het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voorzover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

14.5 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

14.6 Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

14.7 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.